Sea-cret

Blankenberge

Sea-cret Blankenberge kust logo

Jouw knusse plekje aan zee

Sea-cret.
De ideale plek voor jouw kort of lang verblijf aan zee, met max. 4 personen.
Vlakbij het station. Op wandelafstand van het strand. Ontdek het bruisende hart van Blankenberge of ga eens naar Brugge.
Geniet van jouw verblijf aan de kust.

Benieuwd of dit jouw uitvalsbasis wordt voor een zalig weekendje of langer aan zee?
Neem contact op en je weet het snel.
115 euro / nacht. (minimaal 2 nachten)
Vanaf een week: 100 / nacht.
Lieve groet, Lieselot.

Hou je meer van landelijke rust en discretie? Bekijk dan zeker Secret Garden in Torhout. Voor gezinnen en koppels.

Sea-cret.
L'endroit idéal pour votre séjour au bord de la mer, pour 4 personnes max.
Près de la gare. La plage est à 5 minutes à pied.
Découvrez le cœur vibrant de Blankenberge.
Bruges est à 15 minutes.
Profitez de votre séjour sur la côte.

Savoir si ce sera votre point de départ pour un week-end ou semaine en bord de mer ?
Contactez-nous et vous le saurez bientôt.
115 euro / nuit. (minimum 2 nuits)
À partir d'une semaine : € 100 / nuit.
Cordialement, Lieselot.

Vous cherchez plutôt le calme et le privé à la campagne ? Regardez notre autre adresse Secret Garden à Torhout. Pour familles et couples.

Sea-cret.
The ideal place for your stay by the sea, for max. 4 persons.
Close to the train station. The beach is a 5 minute walk away.
Discover the vibrant heart of Blankenberge and Bruges is close.
Enjoy your stay at the coast.

Discover if this will be your starting point for a weekend or week by the sea?
Contact us and we'll let you know soon.
115 euro / night. (minimum 2 nights)
One week or longer : € 100 / night.
Sincerely, Lieselot.

Sea-Cret Blankenberge met maatschappelijke zetel te Boterbloemstraat 12,
8820 Torhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://secretgardentorhout.be
Boterbloemstraat 12
8820 Torhout
+32486824860
Persoonsgegevens die wij verwerken
Secret Garden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretgardentorhout@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Secret Garden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming
Secret Garden neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Secret Garden) tussen zit. Secret Garden gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
#useexplanationHoe lang we persoonsgegevens bewarenSecret Garden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:#retentionperiodDelen van persoonsgegevens met derden
Secret Garden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Secret Garden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Secret Garden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretgardentorhout@gmail.com.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Secret Garden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Secret Garden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretgardentorhout@gmail.com
privacystatement28-03-2022.txt
privacystatement28-03-2022.txt wordt weergegeven.
-----
This privacy disclaimer has been translated using translation software. Secret garden is not responsible for eventual mistranslations. The Dutch disclaimer is the only rightful version.-----Secret Garden Blankenberge is, with registered office at Boterbloemstraat 12, 8820 Torhout, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.Contact details:
https://secretgardentorhout.be
Boterbloemstraat 12
8820 Torhout
+32486824860
Personal data that we process
Secret Garden processes your personal data because you use our services and/or because you provide us with this data yourself.
Below you will find an overview of the personal data we process:
- First and last name
- Telephone number
- E-mail address
- Your IP address
- Internet browser and device type
Special and/or sensitive personal data that we process
Our website and/or service does not intend to collect data on website visitors who are under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot verify whether a visitor is over 16. We therefore recommend that parents be involved in their children's online activities in order to prevent the collection of data about children without parental consent. If you are convinced that we have collected personal data on a minor without such consent, please contact us at secretgardentorhout@gmail.com and we will delete this information.
For what purpose and on the basis of which basis we process personal data
Secret Garden processes your personal data for the following purposes:
- To be able to call or email you if this is necessary to provide our services
- To inform you about changes in our services and products.
Automated decision making
Secret Garden makes #responsibility decisions about issues that can (significantly) affect people, based on automated processing. These are decisions made by computer programs or systems, without a human being (for example an employee of Secret Garden) being involved. Secret Garden uses the following computer programs or systems:
#useexplanationHow long we store personal dataSecret Garden will keep your personal data no longer than strictly necessary to fulfill the purposes for which your data is collected. We apply the following retention periods for the following (categories) of personal data:#retentionperiodSharing personal data with third parties
Secret Garden only provides personal data to third parties and only if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to meet a statutory obligation.
Cookies, or similar techniques, that we use
Secret Garden only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you visit this website for the first time. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your convenience. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. They also allow us to optimize our website. You can disable cookies by configuring your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can delete all information previously stored through your browser settings.
Reviewing, modifying or deleting data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for the data processing or object to the processing of your personal data by Secret Garden and you have the right to data portability. This means that you can request us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization named by you.
You can send a request for access, correction, deletion, data modification or request to withdraw your consent or objection to the processing of your personal data to secretgardentorhout@gmail.com.To make sure that the request for inspection was made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.Secret Garden would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Autoriteit Persoonsgegevens. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHow we protect personal data
Secret Garden takes the protection of your personal data very seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized alteration. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact our customer service or via secretgardentorhout@gmail.com
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)